Een medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van de schoolleiding en overlegt over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken.

De Medezeggenschapsraad van PCBS De Vlieger bestaat uit 3 ouders/verzorgers en 3 personeelsleden. Een MR-lid heeft vier jaar zitting in de raad.

De MR plaatst berichten in de nieuwsbrief van de school over onderwerpen die op dat moment spelen. De MR volgt via de notulen en overige correspondentie het overleg in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die zaken behandelt die alle scholen van Lucas Onderwijs aangaan.

 

Correspondentie aan de MR kunt u richten aan: mr@pcbsdevlieger.nl

 

Oudergeleding: 

  • Fleur Snijders, Voorzitter, moeder van Lasse (4A)
  • Peter Rog, vader van Christiaan (5B)
  • Mehtap Akyüz, moeder van Elif Sara (6A) en Yusuf (1/2D)

Personeelsgeleding: 

  • Chantal Hof
  • Miranda van der Hoeven
  • Vacature