Aanmeldprocedure voor 4 jaar en ouder

 

Met alle nieuwe leerlingen en hun ouders hebben we, voordat u uw kind aanmeldt, een kennismakingsgesprek. Zo kunnen wij elkaar beter leren kennen en kunt u samen met uw kind kennismaken met onze school. Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school en vertellen we u waar wij als school voor staan. Via deze link kunt u een afspraak maken voor het kennismakingsgesprek.

 

Mocht u uw kind na het kennismakingsgesprek op onze school willen aanmelden, dan volgt de volgende procedure:

 • Eerst beoordelen we of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep een leerling geplaatst wordt. We hanteren een maximaal aantal leerlingen van 28 in een groep.
 • PCBS De Vlieger vraagt informatie op over de leerling bij de huidige school, om zijn/haar onderwijsbehoeften in kaart te brengen (zie paragraaf hieronder).
 • Indien nodig kunnen wij de volgende aanvullende stappen nemen:
  • Een observatie van de leerling in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst gaat worden.
  • Afname van een toets door onze intern begeleider. Dit met als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen en te bekijken of wij de leerling de begeleiding en zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft.
 • Als wij de begeleiding en zorg, door welke omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden, behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten.
 • Als wij de leerling toelaten, ontvangt onze school een onderwijskundig rapport, vóór de plaatsingsdatum, van de vorige school. Dit is een verantwoordelijkheid van de vorige school.

 

Onderzoek ondersteuningsbehoeften van kinderen die van een andere school komen

 

Het bevoegd gezag van de school moet na de aanmelding beoordelen of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school kan daarbij gebruik maken van:

 • informatie van de ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het onderwijs;
 • het onderwijskundig rapport (OKR) van de huidige school;
 • aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de huidige school en/of andere betrokken organisaties, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.

 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoende is vastgesteld, moet de school vervolgens onderzoeken of zij zelf door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde ondersteuning kan bieden. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Bij het onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden moet de school ook de mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband en expertise vanuit het bestuur betrekken. De verplichting tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen geldt niet wanneer deze voor de school onevenredig belastend zijn. Daarbij kan de financiële draagkracht van de school of het belang van andere leerlingen een rol spelen. Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Dit betekent dat u van ons binnen ten hoogste 10 weken hoort of wij uw kind kunnen aannemen.